Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu; Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu oraz Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi; Rekultywacja składowisk odpadów.MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.2
Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów
,
w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/4.2/1/2011, przeznaczona jest kwota:

6 500 000 EUR*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 31 maja 2011 r. do 29 lipca 2011 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 29 lipca 2011 roku o godz. 16.00.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mazowia.eu.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU;
infolinia: 22 5422273, 22 5422277;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.4
Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

(dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych)

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.4/1/2011, przeznaczona jest kwota:

5 000 000 EUR*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: fundusze pożyczkowe jako osoby prawne, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału oraz uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.mazowia.eu


Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 31 maja 2011 r. do 29 lipca 2011 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 29 lipca 2011 r. o godz. 16.00.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej
w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie kontaktowym MJWPU, infolinia: 0 801 101 101,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.
 
 
powered by inmidia