Muzeum Regionalne w Siedlcach

Muzea

Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce tel. 025 632 74 70 tel./fax 025 632 42 24 e-mail: muzeumsiedlce@interia.pl

Historia siedleckiego muzeum sięga 1928 roku, kiedy to uchwałą Rady Miasta powołano Muzeum Ziemi Podlaskiej. Mieściło się ono w XVIII-wiecznym ratuszu zwieńczonym figurą Atlasa, zwanego przez siedlczan "Jackiem". Miało charakter wielodziałowy. Gromadzono obiekty z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki. Zbiory uległy zniszczeniu podczas pożaru ratusza w lipcu 1944 r.Po II wojnie światowej, w 1967 roku, reaktywowano muzeum z siedzibą w ratuszu. Funkcjonowało ono pod nazwami: Muzeum Ziemi Podlaskiej do 1975 roku, Muzeum Okręgowe w latach 1975-1999, obecnie Muzeum Regionalne w Siedlcach.Muzeum zostało powołane jako instytucja oświatowa i naukowo-badawcza. W celu spełnienia tych zadań gromadzone są i udostępniane dobra kultury z zakresu sztuki, etnografii, archeologii i historii. Prowadzone są różnorodne badania naukowe i działalność oświatowa związana z zakresem wymienionych wyżej dyscyplin. Obszar działań obejmuje dawne województwo siedleckie oraz tereny nadbużańskie (pow. łosicki i sokołowski). Stale rozszerzane są i wzbogacane oferty programowe. Odbywają się w muzeum lekcje muzealne dla szkół, koncerty, konferencje i sesje naukowe, wykłady, prelekcje, spotkania z historykami oraz osobami związanymi z miastem i regionem. W działalności wystawienniczej kładziemy główny nacisk na historię Siedlec i regionu.Siedleckie muzeum, od czasu powstania w 1928 roku, miało zawsze swoje lokum w najbardziej charakterystycznej dla miasta budowli - ratuszu miejskim.Ratusz od niemieckiego słowa "Rathaus" dającego się przetłumaczyć jako "dom rady" był zwykle siedzibą władz miejskich i co za tym idzie symbolem samorządności. W przypadku jednak miast prywatnych - a do takich należały Siedlce od XVI do początków XIX wieku - gdzie kompetencje samorządu były ograniczone, reprezentował także zamożność i gusty właścicieli miast.Wzniesiono go w latach 1763-1773 z inicjatywy ówczesnych właścicieli miasta - książęcej rodziny Czartoryskich herbu "Pogoń". Reprezentuje typ ratusza handlowego charakterystycznego dla miast prywatnych. Jest jednym z piękniejszych przykładów tego typu budownictwa w Polsce a dodatkowo wyróżnia się figurą Atlasa zdobiącą obeliskowy hełm wieży ratuszowej. Budowla stanowi centrum dużego reprezentacyjnego placu miejskiego i jest ważną częścią przemyślanego układu urbanistycznego zrealizowanego w całości w drugiej połowie XVIII wieku. Niestety nie udało się jednoznacznie wskazać projektodawcy tego układu urbanistycznego i architekta ratusza. Wśród hipotetycznych twórców tej budowli wymienia się Jana Zygmunta Deybla (zm. w 1752 r.) i Karola Bogumiła Schütza (1741-1818).
 
 
 
powered by inmidia