Czaplowizna

Obiekty przyrodnicze

Rezerwat przyrody "Czaplo­wizna" ma powierzchnię 213,23 ha, utworzony w roku 1980 dla ochrony naturalnego zespołu awifauny i bogatej szaty roślinnej. Rezerwat ma ogromne walory dy­daktyczne i naukowe. Ze względu na konieczność zapewnienia spokoju zwierzynie zwiedzanie powinno się odbywać tylko szla­kami znakowanymi.

Skądinąd zresztą zejście z nich jest praktycz­nie niemożliwe, bo pełno wokół niebezpiecznych bagien. Bardzo ładny wgląd w rezerwat jest zwłaszcza ze szlaku zielonego.Ornitofauna Czaplowizny została uznana za pierwotny ze­spół ptaków o cechach przewodnich właściwych większym na­turalnym kompleksom leśnym, np. Puszczy Białowieskiej".20 Występuje tu 45 gatunków, m.in. mają gniazda ptaki tak rzad­kie, jak kruk i bocian czarny. Gnieździ się w rezerwacie sześć gatunków sikor (bogatka, modra, czubatka, sosnówka, uboga, czarnogłówka), pięć gatunków dzięciołów (czarny, duży, średni, dzięciołek, krętogłów), słonka i wiele innych. Tak bogaty ze­spół ptasi zawdzięczają znacznemu zróżnicowaniu siedlisk i różnorodnym, dobrze zachowanym zbiorowiskom roślinnym. Warto się z nimi zapoznać, bowiem dopiero wiedza o różnicach pomiędzy poszczególnymi zbiorowiskami pozwala w pełni zro­zumieć las.Na wilgotnych glebach rezerwatu do­minują bory sosnowe trzęślicowe i bory bagienne, a w miejscach najniższych olsy i turzycowiska. Na glebach żyźniejszych rosną płaty lasu łęgowego.
 
 
 
powered by inmidia